Perfil de contractant

Aclariment de la licitació del Projecte de reurbanització del carrer Montjuich

Data de termini de presentacions de licitacions el dia 18 de setembre 2018.

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent: 

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament

Aclariment licitació renovació de la xarxa d'aigua potable de la Serra a la Tria de Perafita

Data de termini de presentació de licitacions el dia 18 de setembre 2018.

Aclariment licitació Pavimentació diversos trams del camí de Perafita a Santa Eulàlia de Puig-Oriol

Aclariment Clàusula 11. Lloc i termini de presentació d'ofertes de la licitació  Pavimentació diversos trams del camí de Perafita a Santa Eulàlia de Puig-Oriol

El termini correcte són 10 dies hàbils.

CLÀUSULA 11. Lloc i termini de presentació d’ofertes. Lloc: Les proposicions hauran de ser presentades en sobre tancat a l'Ajuntament de Perafita. Podran ser presentades de forma presencial i registrades a l’Ajuntament, de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres fins al dia assenyalat en l'anunci de licitació. Quan la documentació sigui enviada per correu s'estarà al que es disposa en l'article 80.4 RGLCAP. Termini: Es preveu un termini de presentació de proposicions de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l'anunci en el Perfil del Contractant d'aquest Ajuntament (art. 159.6 LCSP 2017).

 

Darrera actualització: 31.08.2018 | 10:32
Darrera actualització: 31.08.2018 | 10:32